Answer.AI
Kahulugan ng kalayaan
See Answers
Get the Answer.AI App
Solve problem with AI
Best Answer

Answer:
Ang kalayaan ay isang estado sa buhay na mayroon kang kakayahang gawin kung ano ang gusto mong gawin. Ito din ay nangangahulugan ng pagtiyak sa lahat ng pantay na pagkakataon para sa buhay, kalayaan, at pagtugis ng kaligayahan.
Explanation:
Ang salitang kalayaan o liberty/freedom sa Ingles ay may kaakibat na maraming kahulugan. Sa pilosopiya, ito ay binubuo ng kalayaan ng kalooban at ito ay salungat ng konseptong demokrasya. Sa usaping politikal, ang kalayaan ay binubuo ng panlipunan at pampulitikal na kalayaan na tinatamasa ng lahat, halimbawa, kung ang isang bansa ay nakakakuha ng kalayaan sa mga mananakop, nagkaroon na sila ng kalayaan na mamahala sa kanilang sarili. Sa teolohiya, ang kalayaan ay kalayaan mula sa pagkalugmok sa kasalanan, kung saan ang isang tao ay may malayang kalooban o “free-will” na gumawa ng ano man.  
Ngunit sa pangkahalahatang kahulugan, ang kalayaan ay isang estado sa buhay na mayroon kang kakayahan na gawin kung ano ang gusto mong gawin. Ito din ay nangangahulugan ng pagtiyak sa lahat ng pantay na pagkakataon para sa buhay, kalayaan, at pagtugis ng kaligayahan.
Ang Araw ng Kalayaan sa Pilipinas ay ginaganap tuwing Hunyo 12 ng taon sa paggunita ng kalayaan ng Pilipinas mula sa kolonyal na panuntunan ng mga Espanyol. Ngunit noon 1964, isinabatas ang Republic Act 4166 sa termino ni dating Pangulong Diosdado Macapagal, para ilipat ang Araw ng Kalayaan sa Hunyo 12. Sa halip ay ginawang "Republic Day" ang Hulyo 4 para ipagdiwang ang pagtatag sa unang republika ng Pilipinas at ang araw na ito ay kilala rin bilang "Philippine-American Friendship Day."  

Recommend videos
You might be interested in...
Explore more...
Get the Answer.AI App
Solve problem with AI